امید اشکانی دوشنبه 1 بهمن 1397 09:21 ب.ظ نظرات ()

استاندارد ISO 20000 مشتمل بر انتقال، طراحی، تحویل و بهبود خدماتی است که الزامات مرتبط با خدمات را برآورده کرده و برای هر دو طرف مشتری و ارائه دهنده خدمات، ارزش می آفریند. یکپارچه سازی و پیاده سازی هماهنگ سامانه مدیریت خدمات، کنترل مداوم و فرصت هایی را برای بهبود مستمر، اثربخشی و کارآیی بیشتر برای تمامی سازمان ایجاد می کند. اجرای فرآیندها بر اساس آن چه که در این استاندارد مشخص شده است نیازمند این است که کارکنان به خوبی سازمان دهی و هماهنگ شوند. ISO 20000، ارائه کننده خدمات را قادر می سازد که سامانه مدیریت خدمات خود را با سایر سامانه های مدیریتی درون سازمان خود یکپارچه کند. به عبارت دیگر برای سازمان شرایطی را فراهم می آورد تا ارتباط مناسبی بین درون و بیرون سازمان خود ایجاد کند.

iso20000.jpg

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین یک استاندارد سامانه مدیریت خدمات است که الزامات ارائه دهنده خدمات برای طراحی، پیاده سازی، بهره برداری، بازنگری و بهبود سامانه مدیریت خدمات را مشخص می کند. الزامات شامل طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدمات برای برآورده ساختن نیازمندی های خدمات است.

در چه مواردی می توانیم از ISO 20000 استفاده کنیم!؟

با توجه به آنچه که بیان شد، پیشنهاد می شود در موارد زیر از ISO 20000 استفاده کنید:

سازمانی که به یک رویکرد یکنواخت توسط ارائه دهندگان خدمات در یک زنجیره تامین نیاز دارد.

ارائه دهنده خدمتی که نیاز دارد توانمندی خود را برای طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدمات منطبق با الزامات خدمات، اثبات نماید

سازمانی که در جستجوی خدماتی از ارائه دهندگان خدمات است.

ارائه دهنده خدمتی که مایل است طراحی، انتقال و تحویل خدمات خود را از طریق پیاده سازی و اجرای اثربخش سامانه مدیریت خدمات، بهبود بخشد.

ممیزی که از این استاندارد به عنوان معیاری برای ارزیابی انطباق سامانه مدیریت خدمات یک ارائه دهنده خدمات استفاده می کند.

برای دانلود رایگان استاندارد ISO 20000 کلیک کنید. 

برای دانلود متن فارسی ISO 20000منتشر شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کلیک کنید. 

برای دانلود راهنمایی از استاندارد ISO 20000 کلیک کنید.