گروه مشاورین با سلام. به گرو مشاورین خوش آمدید. تلاش گروه مشاورین در این وب سایت بر این امر است که با ارائه مطالبی مفید بتوانند از پتانسیل موجود در سایت نهایت استفاده را نموده تا منجر به پیشرفت علوم مهندسی و کیفی شود. مطالب ارائه شده در این سایت شامل مطالب مرتبط با استانداردسازی مدارک فنی، پیاده سازی استانداردهای مختلف در سازمان ها، روش های نگارش مدارک علمی و فنی بر پایه استانداردها و همچنین مطالب مهندسی و ارائه اخبار به روز در زمینه های بیان شده می باشد. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره، سوال و یا ابهام در رابطه با مطالب ارائه شده در این وب سایت از طریق ایمیل زیر با مدیریت در تماس باشید. o.ashkani@yahoo.com http://powerful-engineering.com 2020-07-09T15:38:18+01:00 text/html 2020-04-20T23:54:22+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی مدیریت دانش و استاندارد 30401 http://powerful-engineering.com/post/120 <font style="direction: rtl;" size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR"></span><b>تعاریف اولیه</b><span dir="LTR"></span></font> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در ابتدای امر باید اشاره شود مدیریت دانش<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(KM) </span>نظمی است که بر راهکارهایی که&nbsp;سازمان ها دانش را ایجاد و استفاده می کنند، متمرکز شده است. مدیریت دانش تعریف&nbsp;منحصر به فرد پذیرفته شده و استانداردهای جهانی پیش از این مجموعه نداشته است. پیش&nbsp;روی مدیریت دانش موفق تعداد قابل توجهی از موانع که همچنان نیازمند رفع می باشند، از&nbsp;قبیل اختلاط های متعدد با نظم های دیگر شامل مدیریت اطلاعات، برداشت های نادرست همه&nbsp;گیر در خصوص نحوه اجرای مدیریت دانش از قبیل تصور اینکه خرید فناوری به تنهایی&nbsp;برای ایجاد ارزش افزوده مدیریت دانش کافی می باشد، وجود دارند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span>هر سازمانی راه حل مدیریت دانش خودش را که بازتابی از&nbsp;نیازها و موقعیت ویژه اش هست را طراحی خواهد کرد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>اهمیت مدیریت دانش</b><span dir="LTR"></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">الف. هدف از این کار تولید نتایج با ارزش می ­باشد. نتایج ارزشمندی از دانش کاربردی حاصل می­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>شود. دانش سازمانی در حال تبدیل شدن به یک تمایز کلیدی جهت اثربخشی، افزایش همکاری و رقابت است<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ب. کار دانشی در بسیاری از جوامع و سازمان ­ها به صورت روز افزونی مهم شده است. بسیاری از اقتصادها تمایل دارند تا به اقتصاد دانشی تبدیل شوند، جایی که دانش در آن منبع اصلی ثروت می ­باشد. در این زمینه، دانش به دارایی اصلی سازمان تبدیل می ­شود. دانش در بسیاری از زمینه­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>ها به طور ویژه­ای مهم است: اجازه می­دهد تا تصمیم ­گیری­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>های موثر انجام شود، از کارایی فرآیندها پشتیبانی نموده و به ارتقا آنها کمک می­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>کند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR">ج</span>. افزایش دسترسی به دانش فرصت­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>های توسعه حرفه ­ای افراد در سازمان را از طریق یادگیری، تجربه و تبادل ایجاد می­کند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR"></span>د. سازمان­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>ها بیشتر از این نمی­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>توانند به انتشار خودانگیخته دانش در مقابل تغییرات سریع اتکا کنند. در عوض دانش باید آگاهانه ایجاد شده، یکپارچه شده، به کار برده شده و سریع­تر از نرخ تغییرات مجدداً استفاده شود<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR">ه.سا</span>زمان­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>هایی که به صورت جغرافیایی پراکنده و غیرمتمرکز هستند، با انجام فرآیندهای مشابه و مشابهی را در مکان­های مختلف ارایه می­دهند&nbsp;&nbsp;&nbsp; می توانند از طریق به اشتراک­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>گذاری اقدامات و یادگیری ­ها در سراسر مرزهای سازمان، مزیت شگرفی کسب نمایند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp; </span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR">و. فر</span>سایش نیروی انسانی در دگرگونی در جامعه امروزی دلالت بر مدیریت دانش دارد. در بسیاری از سازمان­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>ها، دانش ­های بسیار مهم توسط متخصصان انبار شده و/ یا نگهداری می­<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>شود، که در معرض ریسک از دست دادن این دانش ­ها زمانی است که سازمان تغییر نموده یا این کارشناسان سازمان را ترک می­کنند، می ­باشد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دانش یک دارایی نامشهود سازمانی است که باید مانند هر دارایی دیگر مدیریت شود. لازم است تا دانش توسعه یابد، یکپارچه و نگهداری شود، به اشتراک گذاشته، تعدیل گردیده و به کار برده شود به نحوی که کارکنان بتوانند تصمیمات موثر و اقدامات هماهنگ بر اساس تجارب گذشته و بینش­های جدید در آینده اتخاذ نمایند. مدیریت دانش یک رویکرد جامع برای بهبود یادگیری و اثربخشی از طریق بهینه­سازی استفاده از دانش به منظور خلق ارزش برای سازمان می­باشد. مدیریت دانش از فرآیندهای موجود و استراتژی­های توسعه پشتیبانی می­نماید. به همین ترتیب، مدیرتی دانش باید با سایر توابع سازمانی تلفیق گردد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR">ISO 30401</span></font></b></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">این استاندارد ابزاری مهم برای بهبود کسب و کار، راهنمای آغاز مدیریت دانش و ممیزی داخلی برای کنترل کم و کیف اقدامات یک سازمان در این زمینه است<span dir="LTR"></span><span dir="LTR">.</span><a href="http://prokm.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-30401-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/"><span dir="LTR"> </span></a><span dir="LTR"></span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به بیان دیگر، ایزو ۳۰۴۰۱ سنگ محک جهانی برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری، بازنگری و بهبود مدیریت دانش است. هدف استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ که به طور اختصاصی برای مدیریت دانش ایجاد شده، پشتیبانی از سازمان‌ها برای ایجاد یک سیستم مدیریتی است که زمینه مورد نیاز برای خلق ارزش‌افزوده از طریق دانش را به شکلی موثر فراهم کند. مدیریت دانش به عنوان یک دیسیپلین بر شیوه‌هایی تمرکز دارد که سازمان‌ها برای خلق و استفاده از دانش بکار می‌گیرند. تا پیش از این استاندارد، مدیریت دانش دارای هیچ تعریف واحد پذیرفته شده‌ای نبوده و هیچ استاندارد جهانی در خصوص مدیریت دانش پیش از این استاندارد در جهان وجود نداشته است. موانع متعددی بر سَر راه مدیریت دانش مُوفق قرار دارد که بایستی بر آنها غلبه کرد. تداخل آن با سایر دیسیپلین‌ها مانند مدیریت اطلاعات و همچنین برداشت‏های اشتباه مُتداول در مورد چگونگی انجام مدیریت دانش وجود دارد. به عنوان مثال این دیدگاه ساده‌اِنگارانه و اشتباه که صرفاً خرید یک سیستم مبتنی بر تکنولوژی برای خلق ارزش از دانش کافی خواهد بود. هر سازمانی باید راهکار مدیریت دانش مُختص به خود را طراحی کند که منعکس‌کننده نیازها و شرایط خاص آن سازمان باشد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>هدف استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ تعیین یکسری اصول برای مدیریت دانش است<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b><span dir="LTR"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b>:</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به عنوان یک راهنما برای سازمان‏ هایی به کار می‌رود که قصد دارند در بهینه‌سازی ارزش از دانش سازمانی شایسته‌ تر شوند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به عنوان مبنایی برای ارزیابی و تشخیص چنین سازمان‏ های شایسته‏ ای توسط ممیزهای ذی‌ صلاح<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR"></span></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2020-04-03T03:54:11+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی توسعه روش سیستماتیک آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی http://powerful-engineering.com/post/119 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><h3 style="text-align: justify; box-sizing: border-box; color: rgb(30, 90, 160); margin: 0px; padding: 0px; border: none;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;توسعه روش سیستماتیک آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی (DFMEA) در فاز طراحی در مدیریت تحقیق و توسعه</font></h3><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="">آنالیز حالات خرابی بالقوه، یک روش سیستماتیک برای پیش بینی حالات خرابی و همچنین تحلیل این حالات خرابی می باشد. با استفاده از این روش می توان حالات خرابی در مراحل مختلف نظیر مراحل عملکردی، طراحی، فرآیندی و لجستیکی را شناسایی کرد، آنها را مورد تحلیل و تجزیه قرار داد و در صورت نیاز برای آنها اقدام اصلاحی لازم تعریف کرد. در پژوهش حاضر، در هفت سازمان مختلف، روش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> DFMEA </span><span lang="AR-SA" style="">یا آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی اجرا شد. نتایج نشان داد در تمامی هفت سازمان، ریسک هایی برای طراحی وجود دارد که این ریسک ها شامل ریسک های طراحی، ایمنی، فرآیندی، زمان بندی و مالی بوده است. همچنین نتایج نشان داد سازمان 2 با تعداد 29 ریسک بیشترین و سازمان 5 با 6 ریسک کمترین تعداد ریسک را داشته اند، هرچند متوسط نمره اولویت ریسک یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> RPN </span><span lang="AR-SA" style="">سازمان 5 از سازمان 2 بیشتر بوده و خود بیانگر این مهم است که پایین بودن تعداد ریسک ها الزاما یک نتیجه مطلوب نیست. همچنین نتایج نشان داد در صورت عدم استفاده از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> DFMEA </span><span lang="AR-SA" style="">در فاز طراحی، ممکن است مشکلات اساسی در طراحی ایجاد شده و حتی منجر به شکست طراحی شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><b>برای دریافت مقاله کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید.&nbsp;</b></font></span></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.civilica.com/Paper-BUSINESS02-BUSINESS02_009=توسعه-روش-سیستماتیک-آنالیز-حالات-خرابی-بالقوه-طراحی-DFMEA-در-فاز-طراحی-در-مدیریت-تحقیق-و.html" target="" title=""><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2RPTgwxZIuS_2fFKip6zb-bCpt79wnjL9mEm-fxSObf_e_z6g&amp;usqp=CAU" alt="Clicking hand icon on click here button: Royalty-free vector graphics"></a></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div> text/html 2020-03-22T11:13:16+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی انتشار نسخه الکترونیک http://powerful-engineering.com/post/118 <div><br></div><div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="box-sizing: border-box;">راهنمای کاربردی نرم افزار JMatPro برای اولین بار در سایت کتابراه منتشر گردید.&nbsp;</font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="box-sizing: border-box;">برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب ارزشمند بر روی تصویر کتاب کلید کنید.&nbsp;</font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><a href="https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-JMatPro/book/45041" target="" title="" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(178, 155, 117);"><img src="http://uupload.ir/files/7n7_8ec0017535b863fc6bb1e6badb7dae87.jpeg" style="box-sizing: border-box;"></a></div></div> text/html 2020-03-22T11:12:51+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی سال نو مبارک. http://powerful-engineering.com/post/117 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://iranianmusiciansunion.com/wp-content/uploads/2018/04/636566230338406344.jpg" alt="Image result for سال نو مبارک"></div> text/html 2020-01-08T04:47:16+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی خرید اینترنتی کتاب فلزات نادر و دیرگداز http://powerful-engineering.com/post/116 <div align="center"><table bgcolor="white" width="550px" align="center" style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" border="0" dir="rtl"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align: right; direction: rtl; font-size: 11pt;"><b style=""><font color="red" style="" face="Mihan-Nassim">کتاب فلزات نادر و دیرگداز</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">قیمت: <font color="blue" style="">17000 تومان</font></font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img border="0" width="100px" title="کتاب فلزات نادر و دیرگداز" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/omidashkan_8785_1.JPG"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><p dir="RTL" align="center"><br></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">هرکس که با کتابها آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد. امیرالمومنین علی (ع)</font></p><p dir="RTL" align="center"><br></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">اهمیت در دسترس بودن مطالب علمی و فنی به زبان فارسی، برای پیشرفت کشور بر هیچکس پوشیده نیست.</font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">کتاب فلزات نادر و دیرگداز، در یازده فصل تنظیم و تدوین شده است. این کتاب شامل اطلاعاتی از فلزات نادر و دیرگداز، شامل پلاتین، تنگستن، رنیوم، هافنیوم، تلوریوم، نایوبیوم، سلنیوم، ژرمانیوم، زیرکونیوم و وانادیوم است.</font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">امید است مورد توجه دانشجویان، پژوهشگران، دوستاران علم و دانش و صنایع قرار گیرد. لازم به ذکر است فصل اوّل کتاب صرفاً به منظور مقایسه فلزات نادر و دیرگداز با یکی از فلزات نسبتاً زود ذوب (منیزیم) اختصاص داده شده است.</font></p><p></p></div><p align="center" style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8785"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8785"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-10-08T08:37:11+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی بررسی استاندارد ISO 13485 http://powerful-engineering.com/post/115 <p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="4" style="" face="Mihan-Nassim">تجهیزات پزشکی&nbsp;به هرگونه وسایل، تجهیزات، ابزار، لوازم، ماشین آلات، وسایل کاشتنی، مواد، معرف‌ها یا کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم‌افزارها اطلاق می‌شود که توسط تولیدکننده برای انسان (به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل) جهت حداقل یکی از اهداف زیر ارائه می‌گردد:</font></p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;/w/skins/Vector/images/bullet-icon.svg?872f1&quot;); color: rgb(34, 34, 34);"><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا کاهش بیماری</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تشخیص، پایش، درمان، تسکین، جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تحقیق و بررسی، جایگزینی، اصلاح آناتومی یا یک فرایند فیزیولوژیک</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">-حمایت‌کننده یا پشتیبانی‌کننده حیات</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کنترل بارداری</font></li><li style="text-align: justify; margin-bottom: 0.1em;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تمیز یا ضدعفونی‌کننده یا استریل‌کننده وسایل یا محیط برای اهداف پزشکی</font></li></ul><div><font color="#222222" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Baxter_Colleague_CX_infusion_pump.JPG/800px-Baxter_Colleague_CX_infusion_pump.JPG" style=" height: 450px; "></div><div><font color="#222222" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ایزو 13485 تمرکز بر یک سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه ،تولید، مونتاز، خدمات پس از فروش و توزیع انواع تجهیزات پزشکی به منظور تسهیل دریافت نشان CE، افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها دارد.<br style="box-sizing: border-box;">این استاندارد الزامات استاندارد ایزو 13485 را برای صنعت تجهیزات پزشکی به صورت یکپارچه به اجرا در می آورد . صنایع تجهیزات پزشکی مانند صنایع خودروسازی، صنایع غذایی و صنایع نفت به علت اهمیت خاصی که دارند اقدام به تدوین الزام های خاص نظام مدیریت کیفیت در این رشته نموده اند.<br style="box-sizing: border-box;">هدف از پیاده سازی ایزو 13485 ایجاد هماهنگی در الزامات قوانین و مقررات مربوط به تجهیزات پزشکی، برای سیستم های مدیریت کیفیت می باشد.<br style="box-sizing: border-box;">این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانی است که نیازمند اثبات توانایی خود در تامین نیازمندی های مشتریان و قوانین مربوط به تجهیزات پزشکی و خدماتی مربوط می باشد.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">مزایای پیاده سازی ایزو 13485</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Nassim">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;تعیین اهداف واحد برای سازمان<br style="box-sizing: border-box;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;افزایش رضایت مندی پرسنل و مشتری<br style="box-sizing: border-box;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;بهبود مستمر<br style="box-sizing: border-box;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;افزایش سطح کیفیت فرآورده ها<br style="box-sizing: border-box;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان<br style="box-sizing: border-box;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;افزایش بهره وری<br style="box-sizing: border-box;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت<br style="box-sizing: border-box;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;ایجاد زنجیره موثر بین مشتری و سازمان و عرضه کننده<br style="box-sizing: border-box;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;ایجاد آمادگی لازم جهت دریافت نشان CE&nbsp;</font></span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px;"><a href="http://www.isomcx.com/uploadfile/2018/0623/20180623095340510.pdf" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#009900">برای دانلود رایگان استاندارد ISO 13485 کلیک کنید.&nbsp;</font></b></a></p> text/html 2019-09-14T02:01:37+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی مروری بر مفهوم رضایت مشتری http://powerful-engineering.com/post/113 <p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">رضایت مشتری، اصطلاحی در&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بازاریابی</span></font>&nbsp;می‌باشد و عبارتست از احساس و نگرش&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مشتری</span></font>&nbsp;نسبت به&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">محصول</span></font>&nbsp;یا&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خدمتی</span></font>&nbsp;که از آن استفاده کرده است. رضایت مشتری واکنشی است، که در رفتار بلندمدت مشتری توسط شرکت بررسی می‌گردد و به‌عنوان ابزار مهمی در فعالیت&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بازاریابی</span></font>&nbsp;در نظر گرفته می‌شود، که فعالیت خود را بر ارتباط با مشتری مدیریت می‌نماید. ارتباط مشتری در کنار کیفیت می‌تواند، عامل اثربخش بر رضایت مشتری باشد. کیفیت مفهومی پویا است، که با تجربه مشتری و تغییر و اصلاح در درک مشتری از محصول تغییر می‌یابد.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">رضایت مشتری عملکرد متفاوتی از انتظار و درک مشتری است. ارتباط مشتری به ایجاد رابطه‌ای مثبت بین مشتری و شرکت کمک می‌نماید. از این رو تحقیق در مورد رابطه بین ارتباط مشتری و رضایت مشتری بسیار مهم است.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">در واقع رضایت مشتری واکنشی است که تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار دارد و در کسب‌وکارهای مختلف نیز تغییر می‌کنند. رضایت مشتری ارتباط تنگاتنگی با&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خدمات مشتری</span>&nbsp;دارد.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><br></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کسب‌و‌کارها معمولا از مشتریان نظرسنجی می‌کنند. از این نظرسنجی‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به رضایت مشتری استفاده می‌شود. موضوعاتی که در این نظرسنجی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از:</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 17px; text-align: justify;"><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کیفیت محصول</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ارزش محصول نسبت به قیمت (تابعی از کیفیت و قیمت)</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">موضوعات زمانی از قبیل دسترسی به محصول، در دسترس بودن دستیار فروش، زمان انتظار برای پرداخت و زمان تحویل</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">فضای حاکم بر فروشگاه از قبیل نظافت، سازمان‌دهی و دلپذیری</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">موضوعات مربوط به خدمات پرسنل از قبیل احترام، حرفه‌ای بودن و کیفیت خدمات</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تسهیلات از قبیل محل قرارگیری، پارکینگ و ساعت کار</font></li></ul><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" color="#ff0000" size="4"><b style="">شاخص های رضایت مشتری کدامند؟</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: center; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><span class="ez-toc-section" id="net-promoter-score-nps" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-weight: normal;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="" color="#3333ff">(Net Promoter Score (NPS</font></span></span></h3><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial;">NPS</span>&nbsp;یک روش &nbsp;اندازه گیری میزان رضایت مندی مشتریان از برند است که مشخص میکند چه تعداد از مشتریان از برند شما به حدی راضی هستند که حاضرند آن را به دوستان و اطرافیان معرفی کنند.</font></p><h3 style="text-align: center; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><span class="ez-toc-section" id="customer-satisfaction-score-csat" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-weight: normal;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">(Customer Satisfaction Score (CSAT</font></span></span></h3><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial;">CSAT</span>&nbsp;به ارزیابی میزان رضایت مشتری (به صورت عددی و از یک تا پنج) میپردازد و تمرکزش سنجش میزان رضایت مشتری در کوتاه مدت است. اما شاخص NPS به ارزیابی میزان رضایت مشتری از برند در بلندمدت می پردازد و مشتریانی که به برند وفادار شده اند، از طریق NPS تخمین زده می شود.</font></p><h3 style="text-align: center; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><span class="ez-toc-section" id="customer-retention" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-weight: normal;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">Customer Retention</font></span></span></h3><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">میزان ایستایی مشتریان با برند شما یکی دیگر از شاخص های رضایت مشتری می باشد. باتوجه به اشباع بودن بازار امروز، خریدهای مجدد مشتریان از یک برند، خود نشان از رضایت مشتری های فعلی دارد. نگهداشت مشتری در مورد برندهای خدماتی و تکرار خرید در مودر برندهای محصول محور، از معیارهای مهم در سنجش شاخص رضایت مشتری ها از برند محبوبشان می باشد.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; text-align: right; padding-top: 0.5em !important; padding-bottom: 0.3em !important;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4" color="#ff0000">مزایا و معایب شاخص رضایت مشتری</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(68, 68, 68);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">همه‌ی شاخص‌های عملکرد، مزایا و معایب خود را دارند و شاخص رضایت مشتری هم از این قاعده مستثنی نیست.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; text-align: right; padding-top: 0.5em !important; padding-bottom: 0.3em !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مزایا</font></h2><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 17px; color: rgb(68, 68, 68);"><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اجرای نظرسنجی‌های CSAT نسبتا ارزان و آسان است. درک داده‌های کمی این روش راحت است و می‌توان آن را برای شناسایی سریع گرایش‌ها و راه‌حل‌های احتمالی اجرا کرد.</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">امتیازات CSAT به‌راحتی آزمایش می‌شوند. شاخص رضایت مشتری آمریکا، آمار آنلاین را از سال ۱۹۹۵ تا کنون ارائه می‌کند که می‌توان از آن برای مقایسه‌ی امتیازات سازمان‌ خود و رقبایتان استفاده کنید.</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">وقتی از مشتری نظرش را بپرسید، حس می‌کند که به او احترام گذاشته‌اید. با قراردادن فرصتی در اختیار مشتری جهت ارائه‌ی بازخورد – هرچند بازخوردی منفی – می‌توان روابط را با مشتری بهبود داد.</font></li></ul><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6; color: rgb(68, 68, 68); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; text-align: right; padding-top: 0.5em !important; padding-bottom: 0.3em !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">معایب</font></h2><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 17px; color: rgb(68, 68, 68);"><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">رضایت مفهومی ذهنی است. رضایت هم مانند زیبایی بین افراد مختلف معانی گوناگون دارد. برای برخی، تجربه‌ای که از یک محصول یا خدمات داشته‌اند، معمولی بوده و برای دیگران محصولی فوق‌العاده است.</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">رضایت فقط بخش کوچکی از احساسات افراد است. توانایی در سنجش عواطف و احساسات منفی و مثبت برای درک میزان رضایت مشتری امری اساسی است.</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">مشتریانی که در دسته‌های خنثی یا ناراضی قرار گرفته‌اند، اغلب مواقع فرم‌های نظرسنجی را پر نمی‌کنند؛ بدین‌ترتیب این احتمال وجود دارد که در نتایج انحراف پیش بیاید.</font></li></ul></div> text/html 2019-08-30T05:50:05+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی استاندارد آزمون سنگ آهن فلزی http://powerful-engineering.com/post/112 <div style="text-align: justify; direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span dir="LTR" style=""><font color="#990000">&nbsp;ISO 16878: 2016&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="">یک روش تیتریکومتری را برای تعیین میزان آهن فلزی سنگ آهن استخراج شده، ارائه می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><span lang="AR-SA">این روش در محدوده غلظت 57.5٪ تا 90.5٪ کسر جرم آهن فلزی کاربرد دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim"><b><span style="font-size: large; text-align: start;">سنگ‌آهن یکی از فراوان‌ترین عناصر فلزی موجود در زمین است. اکسید آن حدود ۵ درصد از پوسته زمین را شامل می‌شود. کانی‌های معدنی رایج سنگ‌آهن عبارتند از&nbsp;</span><font size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: start;">هماتیت</span></font><span style="font-size: large; text-align: start;">&nbsp;(Fe2O3) که ۷۰ درصد آهن داشته و&nbsp;</span><font size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: start;">مگنتیت</span></font><span style="font-size: large; text-align: start;">&nbsp;(Fe3O4) که ۷۲ درصد آهن دارد. میانگین عیار آن در یک کانی آهن حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" color="#000099" size="5"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">موارد مصرف:&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="">سنگ آهن ماده اولیه تولید فولاد است و 98 درصد سنگ آهن استخراج شده در سطح جهان برای تولید فولاد به کار می رود. صنایع خودرو سازی و ساخت و ساز، بخش های اصلی مصرف کننده فولاد هستند و در نتیجه میزان تقاضای فولاد این بخش ها بر تقاضا و قیمت سنگ آهن تاثیر گذار است.سنگ آهن عنصری فلزی است و 5 درصد از پوسته زمین را در بر گرفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">با استخراج سنگ آهن خام از زمین و جداسازی ناخالصی ها، پودر تیره رنگ نقره ای - قهوه ای آهن به دست می آید. این عنصر به راحتی اکسیده می شود و به تنهایی خیلی محکم نیست و برای افزایش استحکام آن جهت استفاده در بخش هایی چون ساختمان سازی، آلیاژ آن با استفاده از عناصر بسیاری تهیه می شود. این عناصر متفاوتند و متداول ترین آن ها نیکل و کروم است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span dir="LTR"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/NFDZyosXcm/large/NPIC-2019619134948.jpg" alt="NPIC-2019619134948.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">سنگ آهن پس از استخراج از معدن.&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#000099"><b style="">فرایند تولید:&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برای تولید یک تن آهن در یک کوره بلند نیاز به 75/1 تن سنگ آهن، 750 کیلو زغال سنگ و 250 کیلو سنگ آهک می باشد که 5/4 متریک تن هوا نیز مصرف می کند. دمای هوا در مرکز کوره به 1600 درجه سانتیگراد می رسد. در فرایند تولید روش های مختلفی وجود دارد از جمله کوره بلند.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Nassim" color="#000099" size="5"><b style="">جایگزین:&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سنگ آهن جایگزین مستقیمی ندارد ولی مصرف کننده اصلی آن یعنی فولاد جایگزین هایی دارد. از جمله رقابت بالایی با فلزات دیگری چون آلومینیوم دارد که مصرف آن در صنایعی چون خودرو سازی رو به افزایش است. همچنین در تولید کانتینر، پلاستیک و شیشه جایگزین هایی برای فولاد هستند. از دید دیگر، فلزاتی چون آلومینیوم برای تولید نیازمند درصد زیادی مصرف برق هستند در نتیجه مصرف فولاد رایج تر است. حجم محدودی از آهن قراضه مجددا باز یافت می شود ولی بازیافت فولاد از هر فلز دیگری بیشتر است. گرچه از بازیافت قراضه، فولاد نیز تولید می شود ولی حجم کلی آن در حال حاضر کافی نیست.<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تولید:&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در سال 2009 تولید سنگ آهن جهان معادل یک میلیارد و 691 میلیون و 150 هزار تن بوده که 2/3 درصد نسبت به سال 2008 افت داشته است. این کاهش در امریکا و اروپا رخ داده که تولید سنگ آهن امریکا 2/28 درصد و اروپا 4/11 درصد افت داشته است.</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span lang="AR-SA" style=""><font color="#cc0000">توجه: اصطلاح "آهن فلزی" به معنی آن دسته از آهن است که با اکسیژن ترکیب نشده و یا به عنوان پیریت استفاده نمیشوند. </font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span lang="AR-SA" style=""><font color="#cc0000"><br></font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#006600"><b style="">برای دانلود رایگان این استاندارد به ادامه مطلب مراجعه کنید</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p></div> text/html 2019-08-29T06:20:25+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی ISO 20816:2016 http://powerful-engineering.com/post/111 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">استاندارد ISO 20816:2016 شرایط و روش های کلی برای اندازه گیری و ارزیابی لرزش بر روی قسمت های چرخشی، غیر چرخشی و غیر قابل برگشت دستگاه ها را بیان می کند. این استاندارد برای اندازه گیری هر دو نوع ارتعاش شعاعی مطلق و نسبی با توجه به نسبت های تعریف شده استفاده می شود. استانداردها به منظور ایمن سازی کارآمد، افزایش طول عمر دستگاه و در عین حال به حداقل رساندن عوارض جانبی لرزش بر روی دستگاه ها ارائه شده است. در این استاندارد دستورالعمل هایی نیز برای تعیین محدودیت های عملیاتی ارائه شده است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRT0pH89STj6ymJ1O6uaIHuJ9nL1XH42VA2YUo2-EIxgLzOsHaA" alt="Image result for standard iso 20816"></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">برای براورده کردن اهداف استاندارد ISO 20816، نظارت عملیاتی، در قالب اندازه گیری لرزش در زمان کار عادی دستگاه تعریف می شود. این استاندارد استفاده از مقادیر و روش های مختلف اندازه گیری را مجاز دانسته، مشروط بر اینکه آنها به خوبی تعریف شده باشند و محدودیت های هر کدام در نظر گرفته شده باشد. تفسیر نتایج نیز باید به خوبی انجام شوند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این استاندارد در 34 صفحه در سال 2016 میلادی توسط کمیته&nbsp;<a href="https://www.iso.org/committee/51472.html" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 92, 158); transition: all 0.25s ease 0s; outline: 0px;">ISO/TC 108/SC 2</a>&nbsp;تعریف و در اختیار عموم قرار گرفته است. برای دانلود رایگان این استاندارد بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc0000"><b>برای دریافت رایگان استاندارد بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div> text/html 2019-08-04T15:17:48+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی نقش QFD http://powerful-engineering.com/post/109 <h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="5" color="#3333ff"><span lang="AR-SA" style="">مقاله بررسی اثر استفاده از روش</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> QFD&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">گسترش عملکرد کیفیت در شناخت مشخصه های طراحی مدیریت تحقیق توسعه</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#990000"><span lang="AR-SA" style="">چکیده مقاله:&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="">در دنیای صنعتی امروز، استفاده از روش های مختلف برای اجرای پروژه های تحقیق توسعه به حداقل رساندن خطای پروژه ها امری بسیار ضروریست به طوری که یکی از اهداف در هر پروژه کاهش خطای ناشی از طراحی، اجرا در نتیجه آن کاهش هزینه های مرتبط با پروژه است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> QFD </span><span lang="AR-SA" style="">یا گسترش عملکرد کیفیت یکی از روش هایی است که می تواند در بحث طراحی اجرا با مشخص کردن نیازهای اولیه مشتری نقش بسیار مهمی در اجرا مدیریت پروژه های تحقیقاتی، کاهش هزینه مدیریت تحقیق توسعه داشته باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از این روش با استفاده از متد خانه کیفیت، شناسایی بررسی نیازهای مشتری انجام شد نتایج آن مهم ترین اثرگذارترین پارامترهای موثر بر مشتری رامشخص کرد. اصلی ترین نیازهای مشتری شامل ایمنی بالا، سهولت نصب روانی حرکت قطعه با امتیازهای 9/2، 8/7، 8/2 گزارش شد. همچنین با تشکیل ماتریس ارتباطات الزامات فنی مهندسی با نیازهای مشتری، اصلی ترین الزامات مشتری مشخص در نهایت نتایج نشان داد که خروجی تکنیک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> QFD </span><span lang="AR-SA" style="">با نیازمندی های مشتری مرتبط بوده استفاده از خروجی های این روش میتواند در مراحل بعدی (طراحی آنالیز) در نتیجه آن مدیریت تحقیق توسعه در طول پروژه های تحقیقاتی بسیار مفید واقع شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.civilica.com/Paper-APMEA01-APMEA01_097=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-QFD-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87.html" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="">برای مطالعه و دریافت مقاله کامل کلیک کنید</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.&nbsp;</span></font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(30, 90, 160); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p></h3> text/html 2019-08-03T15:40:34+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی استاندارد ISO 14046 http://powerful-engineering.com/post/108 <p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; line-height: 30px !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-align: start;">آب</span><span style="text-align: start;">&nbsp;یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین&nbsp;</span><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: start;">مادهٔ مرکب</span><span style="text-align: start;">&nbsp;بر روی سطح کره&nbsp;</span><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: start;">زمین</span><span style="text-align: start;">&nbsp;و بستر اولیه حیات به شکل شناخت امروزی آن است و جستجوی حیات بر روی دیگر سیارات بر اساس وجود آب مایع است.&nbsp;</span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; line-height: 30px !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-align: start;">بیش از ۷۱٫۱٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۶۸٪ سطح کره زمین را آب پوشانده‌است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با این همه تنها ۳ درصد از آب‌های کره زمین&nbsp;</span><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: start;">شیرین</span><span style="text-align: start;">&nbsp;و قابل نوشیدن است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً</span><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: start;">نمک خوراکی</span><span style="text-align: start;">&nbsp;برای نوشیدن مناسب نیست. از همین سه درصد نیز ۲٪ آن منجمد در دوقطب شمال و جنوب و بیش از ۹۴٪ به صورت شور است.</span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; line-height: 30px !important;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">به منظور مدیریت محیط زیست، استاندارد ISO 14046 به عنوان استاندارد ارزیابی میزان مصرف و تاثیرگذاری در چرخه آب مطرح شده است.&nbsp;</font><font face="Mihan-Nassim" size="4">این استاندارد جز، سری استانداردهای مدیریت محیط زیست است که دربر گیرنده : اصول ، نیازمندیها و خطوط راهنما ، در خصوص ارزیابی میزان مصرف و تاثیرگذاری در چرخه آب (water footprint) می باشد که در سطوح مختلف ؛ محصول، فرایند و سازمان مد نظر قرار می گیرد.&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify; line-height: 30px !important;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">با استفاده از این استاندارد میتوان ارزیابی های لازم از وضعیت آب را در قالب یک ارزیابی منفرد و یا بخشی از ارزیابی جامع محیط زیستی به انجام رسانده و نتایج را بصورت گزارش ایجاد نمود.در این استاندارد فقط آن بخش از اثرات زیست محیطی هوا و خاک که مشخصا بر آب تاثیر گذار می باشند مورد نظر قرار می گیرد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 30px !important;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><font color="#cc0000"><b>برای مطالعه بیشتر و دانلود رایگان استاندارد ISO 14046 به ادامه مطلب مراجعه کنید.</b></font></span></p> text/html 2019-07-27T15:36:26+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی نشان CE چیست؟ http://powerful-engineering.com/post/107 <p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#000099"><b style="">معرفی نشان CE:&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علامت تضمینی</span></font>&nbsp;CE&nbsp;به منظور ایجاد هماهنگی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در سطح اروپا (<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">منطقه اقتصادی اروپا</span></font>&nbsp;یا EEA) تولید یا به فروش می‌رسند، ارائه شده‌است. این حروف به‌طور مشخص اختصار چیزی را نشان نمی‌دهند، ولی به‌طور کل می‌توان آن‌ها را اختصار کلمات فرانسوی Communauté Européenne یا Conformité Européenne به معنای «موردقبول اروپا» دانست.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">محصولاتی که واجد دریافت علامت سی. ای می‌شوند، می‌بایست از نظر سلامت، امنیت، مضر نبودن برای جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قرار گیرند و اگر واجد این شرایط باشند قادر به دریافت این نشانه خواهند بود.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشان S یک نشان اختیاری و نشانگر کیفیت است و نشان می‌دهد که اینترتک به عنوان یک آزمایشگاه مستقل و معتبر، محصول را آزمون نموده و تأیید می‌کند که الزامات ایمنی ذی‌ربط را پاسخگوست. و از آن طرف، نشان CE یک خود اظهاری از جانب تولیدکننده یا واردکننده (اگر تولیدکننده در خارج از اروپا قرار داشته باشد) است مبنی بر اینکه محصول مورد نظر، الزامات اروپا را برآورده می‌کند. اگر قرار باشد محصول را در اروپا بفروشند در آن صورت باید اجباراً" نشان CE را بگیرد. با این وجود، در اغلب موارد محصولی که نشان CE دارد لازم نیست که توسط یک طرف سوم تحت آزمون قرار گیرد.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="https://seeklogo.com/images/C/ce-marking-logo-3BE360EB61-seeklogo.com.png"></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برخی از تولیدکنندگان چینی از نشانی بسیار شبیه به CE برای محصولات خود استفاده می‌کنند که کوتاه‌شدهٔ «China Export» به معنای «صادرات چین» است.با این حال&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کمیسیون اروپا</span>&nbsp;می‌گوید این تصور غلط است&nbsp;و اعلام کرده که از وجود نشان «صادرات چین» آگاهی نداشته‌است. به نظر این کمیسیون، کاربرد اشتباه نشان CE و دستکاری در این نشان دو مقولهٔ جدا از هم‌اند. کمیسیون اروپا قصد دارد CE را به یک&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نشان تجاری</span>&nbsp;تبدیل کند و با مقامات چینی برای اطمینان از مطابقت کالاهای ساخت این کشور با استانداردهای اروپایی به مذاکره بنشیند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim"><font size="5" color="#000099"><b><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">مزایای</span><span dir="LTR" lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">&nbsp;</span><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">CE</span><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">:</span></b></font><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;"><span style="border: 0px; outline: 0px;"><font size="5" color="#000099"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font><b style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">محصول مورد نظر می تواند به صورت قانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا&nbsp;</span><span dir="LTR" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">(EU)&nbsp;</span><span lang="FA" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">و منطقه تجاری آزاد اروپا به فروش برسد و جابجا شود</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">امكان صادرات به سایر كشورهای مشمول این استاندارد (شامل كشورهای حوزه خلیج فارس/كشورهای آسیای میانه شامل آذربایجان ، ارمنستان ، ترکمنستان ، گرجستان ، تاجیکستان ، ازبکستان</span><span dir="LTR" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">&nbsp;/&nbsp;</span><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">عراق/ تركیه ، آفریقای جنوبی و</span><span dir="LTR" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">....&nbsp;</span><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">اعتبار در بازارهای داخلی و خارجی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">ایجاد اطمینان در مصرف كننده و بازار خرده فروش</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm;">رعایت حقوق مصرف كننده</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">مزیت رقابتی و تبلیغاتی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm;">نظر مثبت نهادهای قانونی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-indent: 0cm; border: 0px; outline: 0px;">شرکت در مناقصات بزرگ دولتی منجمله (نفت، گاز، پتروشیمی)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#000099"><b><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">روشهای اخذ گواهینامه یا انطباق با الزامات&nbsp;</span><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">CE</span><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">&nbsp;:</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">برای دریافت نشان&nbsp;</span><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">CE&nbsp;</span><span mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;"><span style="border: 0px; outline: 0px;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="border: 0px; outline: 0px;">دو روش وجود دارد</span></span><span dir="LTR" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">:</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">1&nbsp;</span><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">) ممیزی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">2&nbsp;</span><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">) خود اظهاری</span><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">انجام ممیزی به روش CE:&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">1&nbsp;</span><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">) شناسایی راهنماهای مورد کاربرد یا دایرکتیو</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">2&nbsp;</span><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">) شناسایی نیازمندی های ضروری</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">3</span><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">) تهیه لیست استانداردهای ممکن</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">4&nbsp;</span><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">) استفاده از ابزار ارزیابی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">(5&nbsp;</span><span new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;"><span style="border: 0px; outline: 0px;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="border: 0px; outline: 0px;">اجرای آزمون های مربوطه و ممیزی</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;"><span style="border: 0px; outline: 0px;">&nbsp;</span>(6&nbsp;</span><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">گردآوری پرونده اطلاعات فنی</span><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">&nbsp;(TECHNICAL FILE )</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px 26.05pt 0px 0px; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" mso-fareast-font-family:="" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;"><span style="border: 0px; outline: 0px;">&nbsp;</span>(7&nbsp;</span><span lang="FA" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">اظهارنامه انطباق و ضمیمه&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial;">علامت</span>&nbsp;</span><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;">CE</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border: 0px; outline: 0px; direction: rtl; padding: 5px 0px; margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><span dir="LTR" new="" times="" style="border: 0px; outline: 0px;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; text-align: center; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;" color="#cc0000"><b style="">در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی در زمینه های استانداردسازی، آموزش و مهندسی مواد، از طریق ایمیل زیر سوالات خود را مطرح کنید.&nbsp;</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; text-align: center; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;" color="#cc0000"><b style="">o.ashkani@yahoo.com</b></font></p> text/html 2019-07-26T14:33:23+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی استاندارد نمونه گیری INSO 11496 http://powerful-engineering.com/post/106 <p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4">نمونه گیری و کنترل کیفیت یکی از مهم ترین بخش ها در هر سازمانی می باشد. همواره نمونه گیری امری سخت و همچنین در مواردی بسیار پر هزینه و زمان بر می باشد.&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">این استاندارد یک سیستم نمونه گیری به منظور پذیرش از طرح های یک بار نمونه گیری برای بازرسی از طریق متغیرها بر اساس حد کیفیت قابل پذیرش یا&nbsp;&nbsp;AQL ارائه می کند.&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">این استاندارد مکمل استاندارد ISO 2859 </span><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4" color="#006600"><b>(</b></font></span><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/FAyZp626dv/iso2859-1.pdf" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600"><b> برای دانلود رایگان استاندارد ISO 2859-1 کلیک کنید.</b></font></a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4" color="#006600"><b>)</b></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"> و MIL STD 105E است و برای افراد و سازمان هایی طراحی شده است که کاربری راحت تری دارند.&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اهداف مربوط به روش های ذکر شده در این استاندارد، اطمینان یافتن از پذیرش بهرهای دارای کیفیت قابل پذیرش با احتمال زیاد و بالا بودن احتمال عدم پذیرش بهرهای نامرغوب نیز تا حد ممکن است. یکی از نکات پر اهمیت در رابطه با این استاندارد به کار گیری قوانین انتقال است.</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;با به کارگیری قوانین انتقال موارد زیر فراهم می شود:</span></span></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">الف – حمایت خودکار از مصرف کننده (به وسیله انتقال به بازرسی سخت گیرانه )، و&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ب – ایجاد انگیزه بیشتر جهت کاهش هزینه های بازرسی.&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این استاندارد برای یک سری پیوسته از محصولات قابل شمارش کاربرد دارد که به وسیله یک تولیدکننده و در یک فرآیند، تولید شده&nbsp; است. باید توجه شود که اگر تولیدکننده ها یا فرآیندهای تولیدی مختلف وجود داشته باشند، این استاندارد برای هر کدام به صورت جداگانه به کار می رود.</font></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این استاندارد برای یک مشخصه کیفی تکی که در مقیاس پیوسته قابل اندازه گیری باشد، کاربرد دارد. برای دو یا چند مشخصه کیفی از استاندارد ملی ایران به شماره 11496-2 استفاده میکنیم.</font></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای دانلود رایگان استانداردهای INSO به صورت کاملا رایگان بر روی لینک های زیر کلیک کنید.</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/aR3k95YbiK/11496-1.pdf" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600">دانلود استاندارد INSO 11496-1.</font></b></a></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/jPReC7KAte/INSO-11496-2.pdf" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600">دانلود استاندارد INSO 11496-2.</font></b></a></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی در زمینه های استانداردسازی، آموزش و مهندسی مواد، از طریق ایمیل زیر سوالات خود را مطرح کنید.&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">o.ashkani@yahoo.com</font></p> text/html 2019-07-23T22:06:13+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی ارزیابی چرخه حیات با استاندارد ISO 14040 http://powerful-engineering.com/post/105 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">ارزیابی چرخه حیات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA">یا به عبارتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Life Cycle Assessment&nbsp;</span><span lang="AR-SA">که به اصطلاح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;LCA&nbsp;</span><span lang="AR-SA">گفته می شو</span><span dir="LTR">&nbsp;د</span><span lang="AR-SA">یکی از روش های ارزیابی زیست محیطی است که امروزه به عنوان یکی از روش های استاندارد و پرکاربرد در ارزیابی محیط زیستی فرآیندها، محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. ارزیابی چرخه حیات یک روش استاندارد شده است که توسط سازمان بین المللی ایزو به صورت یک روش استاندارد در آمده است.&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span lang="AR-SA">استاندارد ایزو ۱۴۰۴۰ مباحث زیر را مطرح می کند</span></b><span dir="LTR"><b>:</b><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">دامنه کاربرد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مراجع الزامی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اصطلاحات و تعاریف</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">توصیفات کلی از ارزیابی چرخه حیات</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">چارچوب روش شناختی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">گزارش</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۷</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بازنگری انتقادی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۸</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">پیوست الف (اطلاعاتی) کاربرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;LCA<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۹</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کتابنامه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span lang="AR-SA">استاندارد ایزو ۱۴۰۴۴ نیز شامل مباحث زیر است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b><span dir="LTR"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</b><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">هدف و دامنه کاربرد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مراجع الزامی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اصطلاحات و تعاریف</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">چهارچوب روش شناختی ارزیابی چرخه حیات</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴-۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">الزامات کلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴-۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تعریف هدف و دامنه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴-۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تجزیه و تحلیل سیاهه چرخه حیات</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴-۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ارزیابی پیامد چرخه حیات</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴-۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تفسیر چرخه حیات</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">گزارش دهی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵-۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">الزامات کلی و ملاحظات</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵-۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">الزامات اضافی و راهنمایی هایی برای شخص ثالث</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵-۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">الزامات گزارش دهی بیشتر اعلامیه مقایسه ای جهت اعلام به عموم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بازنگری سنجشگرانه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶-۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کلیات</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶-۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بازنگری سنجشگرانه توسط کارشناس خارجی یا داخلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶-۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بازنگری سنجشگرانه توسط هیات طرف های ذی نفع</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA">پیوست الف (اطلاعاتی) مثال هایی از برگه های جمع آوری داده ها</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA">پیوست ب (اطلاعاتی) مثال هایی از تفسیر چرخه حیات</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/CFpMVoz3qL/14040.rar" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای دانلود استاندارد ISO 14040 کلیک کنید.</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/unTCmFEevn/ISO_14044-2006.rar" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای دانلود استاندارد ISO 14044 کلیک کنید.&nbsp;</font></a></p> text/html 2019-07-23T14:21:08+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی مروری بر کلیات ISO 14001 http://powerful-engineering.com/post/104 <h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 22.88px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">سیستم مدیریت زیست محیطی یا استاندارد ایزو 14001 از استاندارد های بسیار کارآمد و مفید در سازمان بین المللی ایزو است که پس از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">استاندارد 9001</span></span></span>&nbsp;در بسیاری از سازمان ها استقرار یافته است.استقرار این استاندارد در سازمان ها می تواند به صورت دلخواه یا بسته به الزام مشتری باشد.&nbsp;</font></span></h2><div><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.qkouFsX7iwZefH0BmItyyQHaC9&amp;pid=Api&amp;P=0&amp;w=364&amp;h=146"></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></span></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-align: right;">توجه روز افزون به حفظ محیط زیست و افزایش آگاهی، و انتظارات و الزامات طرف‌های ذینفع نسبت به توسعه پایدار، مستلزم نگرش سیستمی در اتصال با قوانین، ضوابط ملی و منطقه‌ای می‌باشد. به منظور برآورده کردن این نیاز، كمیته فنی 207 سازمان بین‌المللی استاندارد ،( ISO/TS 207) در سال 1996 سری استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۴۰۰۰ (ISO 14000) را در رابطه با سیستم مدیریت محیط زیست، تدوین و منتشر نمود. سری استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ (ISO 14000) <b><font color="#000099">(</font></b></span></font><a href="http://powerful-engineering.mihanblog.com/post/category/14" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000099"><b>برای مطالعه استاندارد ISO 14000 و دانلود رایگان این نرم افزار کلیک کنید.</b></font></a><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="text-align: right;"><b><font color="#000099">)</font></b> با پرداختن به موضوعات مختلف در زمینه محیط زیست، زمینه مناسبی را در سازمان‌ها برای درك مفاهیم محیط زیستی و به كارگیری روش‌های متفاوت در طرح‌ریزی، اجرا و كنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویكرد محیط زیست، فراهم می‌آورد.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="box-sizing: border-box;">این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی و حتی سازمان های مشاوره و بازاریابی استقرار یابد.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">این استاندارد می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی درحوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">سازمان هایی که استاندارد ایزو 14001 را اجرا و پیاده سازی می نمایند باید جنبه ها و پیامدهای سازمانشان را شناسایی و اندازه گیری نمایند.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">اندازه گیری عوامل آلاینده مانند گازهای خروجی، پساب ها و ... نیز در زمره الزامات ایزو 14001 می باشد.&nbsp;</span></span>برخی از اصلی ترین مزایای استاندارد ISO 14001 به صورت زیر دسته بندی می شوند:&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ارزیابی عملكرد زیست محیطی سازمان</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">شناسایی فرصت‌هایی برای بهبود زیست محیطی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">پشتیبانی ازمحیط زیست وپیشگیری از آلودگی</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">كاهش مصرف انرژی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">كاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">درنظرگرفتن نیازمندی‌های زیست محیطی كلیه طرف‌های ذینفع</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">كاهش مصرف منابع طبیعی</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">كاهش شكایات،جریمه ها&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></p><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/u4MyMwsBhT/isiri-iso-14001.pdf/dl" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>برای دانلود رایگان استاندارد ISO 14001 کلیک کنید.&nbsp;</b></font></a></div><p></p>